All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres   

 1. Siste time
 2. Jeg tenker mest på hva slags rettigheter individet har. Jeg tenker man har rett til å gjøre nøyaktig hva man vil så lenge man ikke krenker andres rettigheter. Selvsagt, jeg nyter selv godt av Norge og velferdsstaten! Jeg er intelligent nok til å forstå at denne tankegangen slår ille ut for meg. Men det er ikke hva saken handler om, jeg snakker prinsipper, ikke hva som er gunstig for meg - eller i det hele tatt hva som fungerer best for samfunnet, for JA, jeg er enig, det fungerer absolutt best med en eller annen form for velferdsstat. Men jeg mener at hva som er rett og galt ikke avhenger av hva som er gunstig. Anonymkode: ff258...f17
 3. I går
 4. Ja, la oss alle slutte med enhver psykiatrisk medisin, så får vi se hvordan verden er om et par år... Anonymkode: 5cb1a...2d3
 5. Et slik praksis resulterer i et mer stabilt samfunn med mindre ulikheter og mindre kriminalitet. Derfor er det "riktig". Anonymkode: a9219...16e
 6. Det er praksis ja. Og det fungerer sikkert bra, det er sikkert den beste løsningen. Men jeg ser bare ikke hvordan det kan være riktig? Anonymkode: ff258...f17
 7. LOL... "Etikk og moral må være ledende gjennom alle ledelsesledd." Anonymkode: 7f97d...b6b
 8. Sånn er det bare. Anonymkode: a9219...16e
 9. Ja, det er mer komplekst enn å vurdere fex en frisør. Anonymkode: ba09e...43b
 10. Er det riktig å bestemme over andre? Hvorfor skal "folket" bestemme over meg, så lenge jeg ikke gjør noe uetisk eller ulovlig? Anonymkode: ff258...f17
 11. Høres flott ut dette, men er det noen som vet hvordan det helse skal finansieres? ... www.helsepartiet.no Helsepartiet er et nytt politisk parti, vokst frem gjennom behovet for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren. Helsepartiet er innbyggernes parti – det er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt- helsesystem. Helsepartiet vil fjerne unødig kø –den norske helsekøen er en av Europas lengste. Vi har også den høyeste andelen uføre i yrkesaktiv alder (9,5%), og mange pasienter kjemper en daglig kamp for å få nødvendig hjelp. Systemene fungerer tilsynelatende best nær makt og myndighet, men stadig dårligere ut over i tjenestens ledd, og for ofte dårligst i siste ledd: der helsearbeideren møter pasienten. Dette må vi snu opp-ned på. Innbyggernes behov skal gjenspeiles i helsetilbudet. Alle ledd av helsetjenesten skal forankre sin lojalitet i pasientens behov for forebygging, behandling og rehabilitering. Vi må bruke mer ressurser til behandling, og mindre til systemdrift. Helsepartiet vil gi rask tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som trenger det. En sunnere befolkning gir et sunnere samfunn. En reell satsing, vil gi mange mennesker et bedre liv. Alle pasientgrupper skal få nødvendige helsetjenester uten å måtte slåss. Spesielt trenger psykisk syke, rusavhengige, kronikere, udiagnostiserte og eldre å sikres et langt bedre tilbud. Alle med behov skal få enkel tilgang på helsehjelp, også mennesker med helseproblemer som er under utredning eller som har sykdommer det er vanskelig å diagnostisere. Rehabilitering trenger et løft og ikke kutt, slik regjeringen vedtok i desember 2016. Sikre helsetjenester og trygghet for barn. Barn trenger ekstra beskyttelse fra samfunnet fordi verken friske eller syke barn har mulighet til å ivareta sine egne interesser. Barn som er syke, har funksjonsnedsettelser, er utsatt for kriminelle handlinger eller lever under utrygge forhold, er spesielt sårbare. Helsepartiet vil styrke barnas selvstendige rettigheter og beskyttelse gjennom å sikre helsetjenester og bistand til familier med alvorlig eller kronisk syke barn. Vi vil også styrke helse- sosial- og barnevernstjenestene for å gi barn rask og riktig hjelp, samt sørge for at personer i barnas krets får et langt større personlig ansvar for å gripe inn. Dårlig helse, psykiske og sosiale problemer, vold, trusler og omsorgssvikt i barndommen vil kunne skade et menneske for resten av livet og føre til store helseutfordringer. Tidlig og riktig inngripen fra kompetente fagfolk er forebyggende. Helsepartiet vil gi syke eldre en verdig alderdom og god omsorg. Det dreier seg om å satse ressurser på helsepersonell som har tid til å ivareta den enkelte. Stoppeklokker og mikrobølgemat på dørmatten er ikke helsefremmende. Begrepene «godt nok» og «forsvarlig» må fjernes. De eldste og sykeste skal ha like gode helsetjenester som resten av befolkningen og omsorgen skal ikke være tilstrekkelig, men god og verdig. Eldreomsorgen er den delen av helsesektoren som har størst behov for et økonomisk løft. Helsepartiet vil omprioritere pengebruken i samfunnet og satse langt mer på eldreomsorg enn i dag. I dag har Norge dessverre et stort forbedringspotensial. Helsepartiet vil ha en storsatsning på rehabilitering og habilitering. God rehabilitering innebærer tidlig innsats for å hindre tap av funksjoner, arbeidsevne og livskvalitet. Behov må kartlegges tidlig og det må settes inn nok ressurser slik at ikke praktisk bistand, hjelp og pleie blir en kompensasjon i stedet for rehabilitering. For å få til god rehabilitering og habilitering, må kommunikasjonslinjene med og rundt pasienten bli langt bedre. Hva som er spesialisthelsetjenestens, hva som er primærhelsetjenestens ansvar og hva som er NAVs ansvar, må spesifiseres krystallklart. Det samme gjelder hvordan de skal samarbeide. Helsepartiets langsiktige mål er dog at pasientene skal få alle sine tjenester koordinert på samme forvaltingsnivå – i politisk styrte helseregioner. Først og fremst må det imidlertid bevilges langt større ressurser til rehabilitering og habilitering. Det er ikke mulig å få til bedre resultater for pasientene uten et stort økonomisk løft. Helsepartiet vil ha en omvendt pyramide. Organiseringen av helsetjenestene er i dag topptung, mens det kuttes og tynnes i helsetjenestene. Antallet direktørstillinger har økt kraftig. Det er på høy tid å snu pyramiden; kuttene skal fra nå av foregå i systemets topp: i byråkrati, konsulentvirksomhet, administrativ ledelse og målstyring. Det innsparte skal investeres i bedre tjenester til befolkningen. Ved å snu pyramiden, etter modell fra Ringerike Sykehus - følger også kravene om ny type ledelse. Etikk og moral må være ledende gjennom alle ledelsesledd. Helseledelsens primære ansvar er å løfte frem og legge til rette for velfungerende systemer for dem helsesektoren er til for: pasienten og de helseansatte. Ledelse er så mye mer enn dagens administrasjon og styring. Helsepartiet vil redusere ventetid og helsekøer. At lille Norge, med våre ressurser, har en av Europas lengste helsekøer, viser at behovet for en helsesatsing nå har vokst seg enormt. Helsepartiet vil redusere helsekøene ned mot null raskt, ved å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, private og offentlige – og i inn- og utland. Køer oppstår der kapasiteten er for dårlig. Kostnadene til behandling kommer uansett og de blir større desto lenger pasientene venter. Friske innbyggere er god samfunnsøkonomi. Helsepartiet vil gjennomføre intensjonen om at norske pasienter raskt skal få den beste behandlingen. I dag må hver enkelt pasient eller pasientgruppe vise seg «kostnadseffektiv» for å kvalifisere til nødvendig og tilgjengelig helsehjelp. Verdien av et menneskeliv kan ikke regnes i kroner og øre. Livskvalitet kan kun hvert enkelt menneske selv bedømme. Livskvalitet og menneskeverd kan ikke graderes, spesielt ikke opp mot produktivitetsmål. Medisinske vurderinger alene skal avgjøre hvilken behandling alvorlig syke mennesker skal få. Norge har råd til å gi alvorlig syke pasienter de beste medisinene på markedet. Dette harmonerer også med prioriteringsmeldingens alvorlighetskrav. Helsepartiet vil ha samhandling til pasientenes beste. Samhandlingsreformen har ikke fungert til det beste for pasienten. At pasientene blir uønskede utgifter på forskjellige nivåer er hverken helse- eller samarbeidsfremmende. Ett felles forvaltningsnivå vil legge bedre til rette for gode tjenester. Samhandlingen må foregå mellom ulike behandlere og ikke mellom økonomer. Ett forvaltningsnivå vil muliggjøre samhandling mellom fastleger, fysioterapeuter, logopeder, sykehus, daginstitusjoner, psykologer og andre som er ment å skulle bistå innbyggere med ulike behov (som NAV, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner) på en helt annen måte enn i dag. Anonymkode: 1a58c...dc9
 12. Ja, enig. Det er mange andre ting dette går på også. Det kan være så enkelt som hvor bra utseende/utstråling legen har - egentlig helt uvesentlig for faget. Og det er en lege som er ekstra hyggelig mot visse, så tenker kanskje kunden at dette må ha vært en super-lege. Mange er lettlurte. Noe annet. Det er sikkert mange som har lyst på den og den diagnosen, som de kanskje har lest om på internett (i gamle dager hadde man ikke internett, og det var lite kunnskap). Er arbeidet til legen bedre om ønsket innfris? Nei, mange er ikke i stand til å avgjøre dette selv. Helt sikkert ikke meg selv heller, men jeg mener det jeg tenker. Anonymkode: 3ae39...f48
 13. Folket som har stemt inn politikerne på Stortinget. Anonymkode: a9219...16e
 14. Hvem er "vi" her? Anonymkode: ff258...f17
 15. Fordi vi ønsker et velferdssamfunn. Anonymkode: a9219...16e
 16. Tror ikke jeg nødvendigvis ville stolt så mye på legelisten.no. De legene som er liberale med sykemeldinger og benzo får sikkert bra score. De som er strenge får en stjerne. Anonymkode: ba09e...43b
 17. Hvorfor skal man betale skatt for at Staten skal yte diverse offentlige tjenester? Er det ikke mer riktig at man velger selv om man ønsker å kjøpe det og det? Hvis man selv ikke er syk, hvorfor skal man betale mange prosenter av inntekten til helse? Hvis man ikke har barn, hvorfor skal man betale for skoler? For ikke å snakke om trygd... hvorfor skal man forsørge andre hvis man ikke ønsker det selv? Anonymkode: ff258...f17
 18. Legen leverer vel kvalitetsarbeide om pasienten/kunden er fornøyd...? Anonymkode: 3ae39...f48
 19. Har snakket med alle tre barna mine, begge foreldrene mine, et vennepar som kom på besøk i kveld, og en del da jeg så minstejenta spille fotballkamper (både jenter, foreldre og trener).
 20. 1. Anonymkode: 2814d...4a7
 21. "Kjemisk ubalanse" var vel noe de forsøkte å forklare virkningen med i starten av den tiden det har vært psykofarmaka. Det var selvsagt bare piss, hva er "ubalanse"? I dag vet man mye mer enn på 50-tallet. Uansett så spiller ikke dette noen rolle, for hvis det er bevist effekt med den og den medisinen på den og den diagnosen, så er det det helt uavhengig av hvordan hjernen er bygd opp på mikronivå... Så det er ikke dette jeg snakker om. Jeg mener du trenger medisiner. Det jeg snakker om er at de medisinene du trenger, som er antipsykotika, også kan være nyttig ved helt andre diagnoser. For meg blir det som voodoo, men det virker jo så da tar jeg også pillene. Altså selv om det er voodoo. Det er bare "prøving og feiling" når det kommer til behandling, altså ikke vitenskap, men hvis man finner noe som virker så fortsetter man med det. Anonymkode: 65536...918
 22. Glem hva han kan komme til å gjøre og ha fokus på hva du må gjøre. Det som evnt kommer i kjølvannet av dette er du sterk nok til å stå i. La aldri trusler få deg til å bli i noe som ødelegger deg. Som regler er trusler kun et pressmiddel for å gjøre deg handlingslammet og redd. Gå i fra dette og ikke se deg tilbake. Det ligger bedre foran.... Anonymkode: 74406...49e
 23. Jeg har sett en halv time inn og dette er scary shit. Og det er ikke tvil om at det som presenteres er sannheter. Nye diagnoser lages, psykiatere pusher medisin mot ulik form av betaling, medisinindustrien pusher uprøvd medisin raskere ut på markedet enn noen gang med hjelp av psykiatere som sitter i rådet for ett eller annet. Barn medisineres. Medisiner bytter navn og de finner nye bruksområder. Det er ingen tvil om at denne galskapen pågår og folk sluker det blindt. Vi må jo stole på leger, psykiatere, helsepersonell osv osv. Hvem skal vi ellers stole på? De snakker om en kjemisk ubalanse i hjernen som aldri er påvist, sykdommer som er normalvariasjoner hos mennesker som føler og fordi vi føler kan de hele tiden skape nye bruksområder og psykdommer. Du har depresjon om du bruker for lang tid på et samlivsbrudd, en sorg. Du behøver ikke lide under pms, ta ei pille. Du behøver ikke være sjenert eller ha en normal nervøsitet ovenfor nye ting, ta ei pille. Sliter du med tilpasning i barneår så har du ADHD, ADD, ta litt dop. Slutte å røyke, ta gamle Wellbutrin i ny forpakning og med nytt navn. Du skal ikke behøve lide eller føle. Du skal være lykkelig, perfekt. Ta ei pille. Og det er ikke hvilke som helst piller de pusher på deg. Hadde det vært ufarlige greier så OK. Bivirkningslistene er lange med alvorlige konsekvenser. Du får andre sykdommer og du må medisineres for dem. Flere tar selvmord på medisin som skal forhindre det enn de som er suicidale og ikke tar dem. Måtte disse menneskene som lager dette, tjener uhorvelig mye penger på dette, behandlere som skriver reseptene selv om de faktisk vet at de ikke kan kurere noen psykdom, de vet ikke en gang om medisinen vil ha effekt på deg eller hvilken effekt, måtte de brenne i h om det finnes. Anonymkode: 182c2...d74
 24. Jeg tror det er mye tryggere for deg å tenke negativt om deg selv enn å ta sjansen på at andre liker deg og ikke forakter kroppen din. Du trenger noen fra #postitgeriljaen i nærheten av deg, tror jeg.
 25. Psykiatri handler ikke kun om medisiner stjernestøv, men jeg forstår at det er det bildet du har av "psykiatri og behandling", det ville nesten vært rart om du ikke så på det slik. God natt urokråka :-)
 26. Pakk vesken din og kom deg vekk og ut av dette forholdet, det er ikke liv laga. Sprer han rykter og usannheter så overlever du det, da finner du raskt ut hvem som er dine ekte venner.
 27. Ja det er skammelig, det finnes en pille for ALT som er ille. Medisin medisin med det samme! Nei jeg takker for meg snart i psykiatrien, må bare trappe ned xeplion. Nei nå må jeg legge meg å få litt åndelig føde Natta!
 1. Last inn mer aktivitet

Artikler fra forsiden